1 Out 2018                   

Marido: Iracy Mario Lucchesi #1375
Pai: Antonio Jose Lucchesi #1373 Mãe: Higyna Pezzi #1338 (1895 - 1960)
Esposa: Betty Schuller #1407
Pai: Mãe:
M Criança 1: Roberto Lucchesi #1408
+ F Criança 2: Rejane Lucchesi #1409 Marido: Mariano da Rocha #1414
+ F Criança 3: Rosamara Lucchesi #1410 Marido: Maximo Golin Paim #1418
M Criança 4: Ronaldo Lucchesi #1411
M Criança 5: Ricardo Lucchesi #1412
F Criança 6: Roselaine Lucchesi #1413
Índice de nome